วันที่ 12-13 มกราคม 2562 ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ มอบหมายให้ อ.พงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมโครงการ“ยกระดับคุณภาพของครูและนักเรียนด้านความสามารถในการผลิตสื่อเทคโนโลยีการศึกษา รุ่นที่ 2”

วันที่ 12-13 มกราคม

Read more

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 นางเณริศา พิทักษ์สาลี และ อ.พงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์ เข้าประชุมชี้แจงการจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันอังคารที่ 18 ธันว

Read more

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2561 ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ มอบหมายให้ อ.พงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมโครงการ“ยกระดับคุณภาพของครูและนักเรียนด้านความสามารถในการผลิตสื่อเทคโนโลยีการศึกษา รุ่นที่ 1”

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2

Read more

อ.ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ ได้นำคณะครูอาจารย์ เข้าร่วมประชุมการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2

Read more

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการมอบหมายให้คณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แก่โรงเรียนบ้านแหลม, วัดต้นสน, เทศบาล 1 บ้านชะอำ ในพื้นที่ อ.บ้านแหลม อ.ชะอำ เพชรบุรี

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน

Read more

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการมอบหมายให้คณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แก่โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา, บ้านปากน้ำปราณและอนุบาลปราณบุรี ในพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์และ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2

Read more

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการมอบหมายให้คณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แก่โรงเรียนอนุบาลหัวหิน และสมถวิลหัวหิน ในพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์และ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2

Read more

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการและคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แก่โรงเรียนบางสะพาน, อนุบาลบางสะพาน, มัธยมนพคุณ และบ้านทุ่งกระโตน ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2

Read more

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการและคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แก่โรงเรียนอนุบาลประจวบ, อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์, กิตติคุณ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2

Read more

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานวิชาการ

วันที่ 16 ตุลาคม 256

Read more