วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

                โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศ ให้มีความสามารถแข่งขันด้านวิชาการในระดับสากล นำความรู้มาประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และให้มีความรู้คู่คุณธรรมอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข

พันธกิจ

    1. ดำเนินการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และพัฒนาหลักสูตรกระบวนการการจัดการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้สำหรับใช้ในโรงเรียนที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
    2. ส่งเสริมและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ในการทดลอง ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์กรความรู้ด้านศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
    3. ดำเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน