อัตลักษณ์โรงเรียน

 “ซื่อสัตย์           มีวินัย             ใฝ่เรียนรู้          กตัญญู            มีภาวะผู้นำ”