วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งการแข่งขันเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันพุธที่ 13 กุมภาพั

Read more

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทำพิธีเปิดถนนอินโข่งอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์

Read more