วันที่ 24 มกราคม 2562 อ.ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ ได้มอบเกียรติบัตรศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 68 แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ

วันที่ 24 มกราคม 256

Read more

วันที่ 25 มกราคม 2562 ตัวแทนนักเรียนนักเรียนชั้น ม.6 ได้นำเสนอในหัวข้อ “ป้ายจราจร” ของกลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมต่อมา คือการแสดงดนตรี จากวง 2 days Brand ในเวทีแสดงความสามารถพิเศษ

วันที่ 25 มกราคม 256

Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่3.00 ขึ้นไป พร้อมทั้ง ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.1 ได้นำเสนอในหัวข้อเรื่อง นิทานพื้นบ้าน

วันที่ 17 มกราคม 256

Read more

วันที่ 12-13 มกราคม 2562 ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ มอบหมายให้ อ.พงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมโครงการ“ยกระดับคุณภาพของครูและนักเรียนด้านความสามารถในการผลิตสื่อเทคโนโลยีการศึกษา รุ่นที่ 2”

วันที่ 12-13 มกราคม

Read more