อ.ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ ผู้อำนวยการ อ.วิฑูรย์ คุ้มหอม อ.วิทิต มูลวงค์ อ.พงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์ และ อ.ธีรพงศ์ สามพ่วงบุญ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 2 สิงหาคม 2561 

วันที่ 2 สิงหาคม 256

Read more

จัดอบรมโครงการ “พัฒนาทักษะ Thailand 4.0 ให้กับครูสังกัดโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี” ณ โรงเรียนแม่คะเมย วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561

วันที่ 21-22 กรกฎาคม

Read more

โครงการ “พัฒนาทักษะ Thailand 4.0 ให้กับครูสังกัดโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี” ณ โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561

วันที่ 14-15 กรกฎาคม

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อมูลรายบุคคลตามมาตรฐานข้อมูลกลางกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปี 2561

ดร.สรรเสริญ เลาหสถิต

Read more